ying_mu_kuai_zhao_2019-05-04_xia_wu_5.33.27.png

Chia-Chun Hou

Alumni (MIDS 2020)

Focus

Bioinformatics, Genomics, Epigenetics, Nutrigenomics, Machine Learning

Last updated:

February 1, 2023