quianquian_zhao.jpg

Qianqian Zhao

Alumni (MIMS 2013)

Focus

user interface design

Last updated:

August 21, 2019