quianquian_zhao.jpg

Qianqian Zhao

Alumni (MIMS 2013)

Focus

user interface design

Last updated:

February 2, 2023