quianquian_zhao.jpg

Qianqian Zhao

Alumni (MIMS 2013)

Focus

user interface design

Last updated:

April 20, 2019